Tillbaka ett steg

 

Mot radon – för friskare hus!

 

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller, där källan är våra berggrunder.

 

Eftersom radongas varken syns eller luktar, brukar man använda sig av spårfilmsdosor för att finna det. Spårfilmen placeras ut i fastigheten och ska sedan ligga i minst 2 månader under eldningssäsongen/mätperioden som sträcker sig från 1 oktober till 30 april.

 

Radon mäts i antal Becquerel per kubikmeter och gränsvärdet för detta, satt av berörda myndigheter, är 200 Bq/m3.

 

Om fastighetens radonvärde överskrider detta gränsvärde (200 Bq/m3), rekommenderar svenska myndigheter att man åtgärdar detta. Vi kan då hjälpa er med att göra en radonbesiktning. Då söker vi efter källan/källorna till det förhöjda värdet av radon och utfärdar ett besiktningsprotokoll samt förbereder en åtgärdsplan.

 

I nästa steg hjälper vi dig och din bostad till en sundare innemiljö genom saneringsåtgärden, som rätt utförd, kan sänka radongashalten väsentligt. Detta med stöd av tidigare besikt-ningsprotokoll och den upprättade åtgärdsplanen. De flesta av landets Länsstyrelser kräver att åtgärden utförs med metoder som är anvisade av SSI.

 

Om du bor i s k ”egnahem” (villa el radhus), kan bidrag sökas för saneringsåtgärden. Bidraget uppgår till 50 % av sanerings-kostnaden eller max 15 000 SEK. Bidraget måste beviljas av Länsstyrelsen innan en åtgärd påbörjats. Vi kan även hjälpa till med bidragsansökan om så önskas.

 

Vår målsättning och vision är att, genom nedanstående tre steg, hjälpa er till en tryggare innemiljö:

                                                                                          

 

Detta bygger vår helhet..

 

..som är Er trygghet!
 

ABA GRUPPEN

 Innehar   F-Skattesedel